Misyon ve Vizyon

 

Yüksek düzeyde eğitim – öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan bir fakülte olarak öğrencilerini; Atatürk inkılâpları ve ilkeleri doğrultusunda; hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı; beden zihin, ahlak ve duygu bakımından sağlıklı olarak gelişmiş, ilgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda kendi geçim ve mutluluğunu sağlayacak bir mesleğin bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip vatandaşlar olarak yetiştirmektir. Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi olarak yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini uluslararası ve ulusal düzeyde yaymak, ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaktır.

 

Fen-Edebiyat Fakültesi gerek derslerinin niteliği, gerek diğer fakültelerin  programlarında yer alan derslerin  bir kısmını karşılaması bakımından  üniversitenin genel yapısı içerisinde önemli bir rol üstlenmiş bulunmaktadır. Fiilen eğitim ve öğretim verilen 8 bölümü bulunan Fakültemiz; 16 idari ve  yardımcı ile 128 kişilik  (26 araştırma görevlisi 35. madde ile başka üniversitelerde görevli )  kadroya sahiptir. Mevcut öğretim elemanlarının sürekli ve üst düzeyde gelişmesini sağlayarak, hem ülkenin bilimsel faaliyetlerde daha ön sıralara gelmesi hem de eğitim öğretimin daha kaliteli ve çağdaş düzeye erişmesi hedeflenmektedir.